സ്വേച്ഛാധിപതി-ഡോ .ശിഹാബ് ഗാനിം

സ്വേച്ഛാധിപതി

ഡോ .ശിഹാബ് ഗാനിം ( ഈ വര്‍ഷത്തെ ടാഗോര്‍  പീസ്‌ പ്രൈസ് നേടിയ  യു .എ .ഇ. ദേശിയ കവി ഡോ .ശിഹാബ് ഗാനിമിന്റെ Tyrants എന്ന ലഘു കവിതയുടെ വിവര്‍ത്തനം)
നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങള്‍
സമയത്താല്‍  ഗണിക്കപ്പെടുന്നു
വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ….
ദിവസങ്ങളില്‍ ….
നിമിഷങ്ങളില്‍ .
എന്നാല്‍
ഈ ലോകത്തിലെ സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ  ജീവിതങ്ങള്‍
പുറത്താക്കല്‍  ശ്രമങ്ങളുടെ
എണ്ണങ്ങളിലുടെയാണ്  എണ്ണപ്പെടുന്നത്
വര്‍ഷങ്ങളിലല്ല …..
വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുടെ
അവര്‍ കുഴിച്ച കുഴിമാടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുടെ
ദിവസങ്ങളിലല്ല …..
അവരൊഴുക്കിയ ചുടുരക്തതുള്ളികളുടെ എണ്ണത്തിലുടെ 
നിമിഷങ്ങളിലുമല്ല !
 – വിവര്‍ത്തനം:  മംഗലത്ത്  മുരളി
Tyrants
Our lives are calculated by means of time
Counted in years ..
Days ..
Seconds.
But the lives of tyrants in this world
Are counted by the number of attempts to oust them
And not in years..
By the number of adversaries they execute
By the number of graves they dig
And not in days ..
By the number of drops of hot blood they shed
And not in seconds!
About the award
The Asiatic society will award the Tagore Peace Prize to renowned Arab poet Shihab Ghanem. 
Organized by the Indian government, the award recognized Ghanem’s countless forays into the world of literature. His translation of Indian works into both the Arabic and English language was also appreciated.
The award is given to one person every two years. Ghanem was chosen due to the promotion of the human values of love and peace via his poetic works.
“I have read poetry almost every day throughout my life. It was a kind of addiction, and perhaps still is,” confessed Ghanem, who as a primary school student found himself fond of the art form.
Ghanem said he was led to poetry by his father, brother and uncle, who have each published their own verses.
Ghanem has done his family proud by writing 31 Arabic poems and 36 English poems. He has also published 45 books mainly in Arabic verse.
Prior to winning the Tagore Peace Prize, Ghanem received a plethora of awards and commendations. Examples include the Rashid Award for Scientific Excellence in 1989, 1st prize for poetry in the UAE in 1984, and book prize from the Ruler of Sharjah for poetry translation in 2003 and 2007.
The Emirati-poet holds a double degree in Mechanical and Electrical Engineering from Aberdeen, earned in 1964. He completed his education with a Masters and a Ph.D. in Economics from Wales.
Ghanem has shared advice for budding poets, urging them to make the best use of their time.